Harita

Yönetmelik

İşbirliği Programının Yürütülmesi Hakkında Protokol

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Bülent Ecevit Üniversitesi' nin Katılımıyla oluşan Batı Karadeniz Üniversiteleri (BKÜ) İşbirliği Programının Yürütülmesi Hakkında Protokol

Amaç ve Kapsam

Madde 1. Bu Protokol Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Bülent Ecevit Üniversitesi' nin katılımıyla oluşan BATI KARADENİZ ÜNİVERSİTELERİ (BKÜ) tarafından yürütülen İşbirliği Programı çerçevesinde yapılacak olan ortak çalışmalarla ilgili esasları belirlemeyi amaçlar.

Madde 2. Bu Protokol BKÜ tarafından yürütülen İşbirliği Programı çerçevesinde,

  • Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretimi
  • Lisansüstü Eğitim-Öğretim
  • Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimi
  • Bilimsel ve Teknolojik Araştırma-Geliştirme
  • Bilimsel, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler ve
  • Öğrenci Konseyleri ve Öğrenci Klüpleri ve toplulukları
alanlarında yapılacak olan ortak çalışmaları kapsar.

Tanımlar

Madde 3. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3. maddesinde yer alan tanımlar bu protokol için de geçerlidir.

Dayanak

Madde 4. Bu Protokol, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 40. Maddesine; 31.03.2006 tarih ve 26125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Türk Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimine İlişkin Yönetmelik" e; 01.07.1996 tarih ve 22683 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği"nin 18. Maddesinin (e) fıkrasına; 03.03.1983 tarih ve 17976 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği"ne ve 16.07.1999 tarih ve 23757 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikle eklenen Ek Maddesine; 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik"e dayanılarak hazırlanmıştır.

Dönem Başkanlığı, Kurullar ve Sekreterya

Madde 5. Üst Kurul
BKÜ İşbirliği Programı, Programa dahil üniversitelerin rektörlerinden oluşan Üst Kurul tarafından planlanır ve yürütülür. Üst Kurul Başkanı Dönem Başkanlığı' nı sürdüren üniversitenin rektörüdür. Üst Kurul, her dönem en az iki kez, Başkan' ın çağrısı ile toplanır. Toplantı, Programa dahil tüm üniversite rektörlerinin katılımı ile yapılır. Görevi nedeni ile toplantıya katılamayacak olan rektör bir yardımcısını vekil tayin eder.

Madde 6. Dönem Başkanlığı
Programa dahil üniversitelerden biri 1 yıl süre ile BKÜ İşbirliği Programı Dönem Başkanlığı' nı yürütür. Dönem Başkanlığı sıra ile yürütülür. Sıralama, yapılacak olan ilk Üst Kurul Toplantısı' nda belirlenir ve aynı düzende tekrarlanır. Programa katılan yeni bir üniversite olursa, Dönem Başkanlığı için, katılım tarihini esas alarak, Programa dahil tüm üniversitelerin Dönem Başkanlığını tamamlamasını bekler.

Madde 7. Alt Kurullar
Üst Kurul, 2. Maddede yer alan her işbirliği alanı için bir Alt Kurul oluşturur. Alt Kurulda, Programa dahil her üniversiteden bir rektör yardımcısı yer alır. Alt Kurul Başkanı Dönem Başkanlığı' nı sürdüren üniversitenin rektör yardımcısıdır. Alt Kurul, ilgili işbirliği alanında, Üst Kurul tarafından verilen görevleri yapar ve sonucu bir rapor halinde Üst Kurula arz eder. Alt Kurul, gerektiğinde, Başkan' ın çağrısı ile toplanır. Toplantı, Programa dahil tüm üniversite rektör yardımcılarının katılımı ile yapılır. Görevi nedeni ile toplantıya katılamayacak olan rektör yardımcısı üniversitesinden diğer bir rektör yardımcısını vekil tayin eder.

Madde 8.Çalışma Grupları
Alt Kurullar işbirliği alanları kapsamında yapacağı görevler için, gerektiğinde, Çalışma Grupları oluşturur. Çalışma Grupları ilgili Alt Kuruldan bir rektör yardımcısı başkanlığında, grupta yer alması gerekli görülen dekanlardan, enstitü müdürlerinden, yüksek okul müdürlerinden, Meslek Yüksek okulu müdürlerinden, konservatuar müdürlerinden, araştırma merkezi müdürlerinden, daire başkanlarından ve öğrenci temsilcilerinden oluşturulur. Çalışma Grubu Alt Kurul tarafından belirlenen görevi yapar ve sonucu bir rapor halinde Alt Kurula sunar. Toplantılar Başkan' ın çağrısı üzerine, tam sayı ile yapılır. Görevi nedeni ile toplantıya katılamayacak olan yönetici bir yardımcısını vekil tayin eder.

Madde 9.BKÜ Sekreteri
Üst Kurul, İşbirliği Programının sekreteryasını yürütmek için bir BKÜ Sekreteri seçer. BKÜ Sekreteri 2 yıl süre için, Programa dahil üniversitelerin kadrolu profesörleri veya doçentleri arasından seçilir. BKÜ Sekreteri, Üst Kurul Başkanı' na bağlı olarak çalışır ve onun verdiği idari görevleri yapar.

BKÜ İşbirliği Programına Katılma

Madde 10. Programa katılmak isteyen üniversite rektörlüğü Dönem Başkanlığını yürüten üniversite rektörlüğüne başvurur. İstek ilk Üst Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanır. Katılma isteğinin kabul kararı kendilerine bildirilen üniversite, bu Protokolün senatolarınca kabul edilmesinin ardından, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile Programa dahil olur.

Diğer Hükümler

Madde 11. Bu Protokolde açıkça hüküm bulunmayan konularda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 12. Bu Protokol, BKÜ senatolarının kabulü ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.

Madde 13. Bu Protokol, hangi alanlarda ne tür işbirliği yapılacağının ayrıntılarını içermez. Her alanda yapılacak işbirlikleri için, ayrıntıları içeren, alt protokoller hazırlanır. Bu protokoller Üst Kurulun önerisi, BKÜ senatolarının kabulü ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14. İşbirliği Programı Üst Kurul Başkanı' nın koordinasyonunda ilgili üniversitelerin rektörleri tarafından yürütülür

Geçici Madde. Seçilen ilk BKÜ Birliği sekreterinin görev süresi 2,5 yıldır.

Prof. Dr. Mahmut ÖZER
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Atilla KILIÇ
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Sezer Şener KOMSUOĞLU
Kocaeli Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mehmet DURMAN
Sakarya Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Burhanettin UYSAL
Karabük Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Funda SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU
Düzce Üniversitesi Rektörü